Đang tải...

Great drawings and illustrations from Punch : 1841-1901 ; 192 works by Leech, Keene, DuMaurier, May and 21 others

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Appelbaum, Stanley (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, NY ; London : Dover Publ. , 1981
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:ed. by Stanley Appelbaum ..
Miêu tả
Mô tả vật lý:XIX, 133 S überw. Ill. 31 cm
số ISBN:0486241106