Trích dẫn APA

Leech, J. (1864). Early pencillings from Punch: (chiefly political). London: Bradbury and Evans.

Trích dẫn kiểu Chicago

Leech, John. Early Pencillings From Punch: (chiefly Political). London: Bradbury and Evans, 1864.

Trích dẫn MLA

Leech, John. Early Pencillings From Punch: (chiefly Political). London: Bradbury and Evans, 1864.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.