Trích dẫn APA

Champfleury. (1885). La caricature au Japon. L' art, 11(2), pp. 246-248.

Trích dẫn kiểu Chicago

Champfleury. "La Caricature Au Japon." L' Art 11, no. 2 (1885): 246-248.

Trích dẫn MLA

Champfleury. "La Caricature Au Japon." L' Art 11.2 (1885): 246-248.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.