Đang tải...

Punch and Shakespeare in the Victorian era :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Young, Alan R.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oxford ; Bern ; Berlin ; Frankfurt am Main ; Wien [u.a.] : Lang , 2007
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Klappentext
Ghi chú tác giả:Alan R. Young
Miêu tả
Mô tả sách:Literaturverz. S. 323 - 330.
Mô tả vật lý:345 S. Ill 23 cm
số ISBN:3039110780
9783039110780