Trích dẫn APA

(1907). Catalogue de la collection Rodolphe Kann. Paris: Sedelmeyer.

Trích dẫn kiểu Chicago

Catalogue De La Collection Rodolphe Kann. Paris: Sedelmeyer, 1907.

Trích dẫn MLA

Catalogue De La Collection Rodolphe Kann. Paris: Sedelmeyer, 1907.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.