Đang tải...

Die alten Glasgemälde in der ehemaligen Burgkapelle, jetzigen Pfarrkirche zu Ehrenstein :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Zeitschrift für christliche Kunst 9(1896), Seite 65-80
Tác giả chính: Oidtmann, Heinrich (Tác giả)
Định dạng: Online Resource Bài viết
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: 1896
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Kostenfrei
Kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:In: Zeitschrift für christliche Kunst
Ghi chú tác giả:[Heinrich Oidtmann]
Miêu tả
Mô tả vật lý:Ill.
số ISSN:2195-6243