Đang tải...

English furniture, works of art, stained glass, English and continental clocks and watches : which will be sold by auction on Wednesday, 12th December, 1979

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London : Sotheby's Belgravia , 1979
Loạt:Sotheby's Belgravia 1979.12.12
Những chủ đề:
Uhr
Miêu tả
Mô tả sách:Sale code: "Jourdain"
Mô tả vật lý:41 S. zahlr. Ill.