تحميل...

Les vitraux du bras nord du transept de la cathédrale du Mans et les relations franco-anglaises à la fin de la guerre de Cent Ans :

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Gatouillat, Françoise
التنسيق: كتاب
اللغة:French
منشور في: Paris [u.a.] : Soc. , 2003
ملاحظات المؤلف:Françoise Gatouillat
الوصف
وصف المادة:Aus: Bulletin monumental / Société Française d'Archéologie (Hrsg.). 161.2003.
وصف مادي:S. 307-324