تحميل...

Le vitrail de Charlemagne à Chartres et les reliques du trésor de la cathédrale :

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Lautier, Claudine
التنسيق: كتاب
اللغة:French
منشور في: Namur : Société Archéologique , 2004
ملاحظات المؤلف:Claudine Lautier
الوصف
وصف المادة:Aus: Actes du colloque "Autour de Hugo d'Oignies" / hrsg. von Robert Didier. 2004.
وصف مادي:S. 229-240