تحميل...

Le vitrail roman aujourd'hui : Das romanische Buntglasfenster heute

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Luneau, Jean-François
التنسيق: كتاب
اللغة:French
منشور في: Clermont-Ferrand : Alliance Univ. d'Auvergne , 2004
ملاحظات المؤلف:Jean-François Luneau
الوصف
وصف المادة:Aus: Le vitrail roman et les arts de la couleur : nouvelles approches sur le vitrail du XIIe siècle / éd. sous la dir. de Jean-François Luneau. 2004.
وصف مادي:S. 11-16