تحميل...

La plante et ses applications ornamentales : l´exemple des vitraux de Félix Gaudin et Maurice Pillard-Verneuil à Caudry (Nord)

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Luneau, Jean-François
التنسيق: كتاب
اللغة:French
منشور في: Namur : Presses Universitaires de Namur , 2008
ملاحظات المؤلف:Luneau, Jean-François
الوصف
وصف المادة:Aus: Lumières, formes et couleurs : mélanges en hommage à Yvette Vanden Bemden / hrsg. Claire de Ruyt. 10.2008.
وصف مادي:S. 255-267