Trích dẫn APA

Nieto Alcaide, V. M. (2008). Traités espagnols sur le vitrail: Théorie et pratique (XVIe-XIXe siècles). Bern: Lang.

Trích dẫn kiểu Chicago

Nieto Alcaide, Víctor Manuel. Traités Espagnols Sur Le Vitrail: Théorie Et Pratique (XVIe-XIXe Siècles). Bern: Lang, 2008.

Trích dẫn MLA

Nieto Alcaide, Víctor Manuel. Traités Espagnols Sur Le Vitrail: Théorie Et Pratique (XVIe-XIXe Siècles). Bern: Lang, 2008.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.