Đang tải...

Le vitrail

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Magne, Lucien
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Paris Gazette des Beaux-Arts 1886
Miêu tả
Mô tả sách:Aus: Gazette des beaux-arts : la doyenne des revues d'art / fondée par Charles Blanc. 1886, Heft 1.
Mô tả vật lý:S. 138-163 Ill.