تحميل...

Le reliquaire de saint Christophe à Ferrières et la datation des vitraux de l’église abbatiale :

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Maupoix, Michel
التنسيق: كتاب
اللغة:French
منشور في: Châteauroux : Rencontre Avec le Patrimoine Religieux , 2003
ملاحظات المؤلف:Michel Maupoix
الوصف
وصف المادة:Aus: Art sacré : cahiers de Rencontre Avec le Patrimoine Religieux ; 19.2003.
وصف مادي:S. 87-92