Đang tải...

Isobel Armstrong, Victorian Glassworlds. Class culture and the imagination 1830-1880 : [Rezension]

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Cormack, Peter
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London : Off. of the Soc. , 2010
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Rezension von:: Victorian glassworlds
Ghi chú tác giả:Peter Cormack
Miêu tả
Mô tả sách:Aus: The journal of stained glass : the journal of the British Society of Master Glass Painters ; 34.2010.
Mô tả vật lý:S. 193-194