Đang tải...

Louis Grodecki, Le Vitrail Roman [Rezension]

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Schneider, Jenny
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Zürich Schwegler 1978
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Rezension von:: Le vitrail roman
Miêu tả
Mô tả sách:Aus: Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte : ZAK / Schweizerisches Landesmuseum (Hrsg.). 1978.
Mô tả vật lý:S. 71-72