Đang tải...

Verre et verriers dans la construction normande à la fin du Moyen Âge

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lardin, Philippe
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Paris Verre et Histoire 2009
Miêu tả
Mô tả sách:Aus: Les cahiers de Verre & Histoire. 1.2009.
Mô tả vật lý:S. 87-96