Đang tải...

Le Vitrail Carolingien de la Châsse de Séry-les-Mézières

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Socard, Émile
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Société Française d'Archéologie Paris 1910
Miêu tả
Mô tả sách:Aus: Bulletin monumental / Société Française d'Archéologie (Hrsg.). 74.1910.
Mô tả vật lý:S. 5-23 Ill.