Đang tải...

Les vitraux de Chartres et la royauté française

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lautier, Claudine
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Wien Nationalkomitee des Corpus Vitrearum Österreich 2012
Miêu tả
Mô tả sách:Aus: Dynastische Repräsentation in der Glasmalerei : ... Wien, 10 bis 14. September 2012 / Nationalkomitee des Corpus Vitrearum Österreich (Hrsg.). 2012.
Mô tả vật lý:S. 14-17 Ill.