Đang tải...

[...] et faciunt inde tabulas saphiri pretiosas ac satis utiles in fenestris : die Farbe Blau in der 'Schedula' und in der Glasmalerei von 1100̶125

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Zwischen Kunsthandwerk und Kunst (2014), Seite [256]-273
Những tác giả chính: Hediger, Christine (Tác giả, VerfasserIn)
Kurmann-Schwarz, Brigitte (VerfasserIn)
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: 2014
Các quyển sách có liên quan:Enthalten in: Zwischen Kunsthandwerk und Kunst
Ghi chú tác giả:Christine Hediger (Romont/Zürich)/Brigitte Kurmann-Schwarz (Romont/Zürich)