تحميل...

Les vitraux de la cathédrale de Clermont-Ferrand : État de la question

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Luneau, Jean-François
التنسيق: كتاب
اللغة:French
منشور في: Paris : Société Française d'Archéologie, Musée des Monuments Français , 2003
ملاحظات المؤلف:Jean-François Luneau
الوصف
وصف المادة:Aus: Basse-Auvergne, Grande Limagne / hrsg. von Société Française d'Archéologie, Congrès Archéologique de France. 158.2003.
وصف مادي:S. 153-157