Trích dẫn APA

Waters, B., & Carew-Cox, A. (2012). Angels & icons: Pre-Raphaelite stained glass, 1850 - 1870. Worcester: Seraphim Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Waters, Bill, và Alastair Carew-Cox. Angels & Icons: Pre-Raphaelite Stained Glass, 1850 - 1870. Worcester: Seraphim Press, 2012.

Trích dẫn MLA

Waters, Bill, và Alastair Carew-Cox. Angels & Icons: Pre-Raphaelite Stained Glass, 1850 - 1870. Worcester: Seraphim Press, 2012.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.