Đang tải...

Angels & icons : Pre-Raphaelite stained glass, 1850 - 1870

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Waters, Bill
Carew-Cox, Alastair (Người vẽ tranh minh họa)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Worcester : Seraphim Press , 2012
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Rezension:: William Waters ; Alistair Carew-Cox, Angels & Icons
Ghi chú tác giả:William Waters. Alastair Carew-Cox
Miêu tả
Mô tả sách:Includes bibliographical references (p. 340-343)
Mô tả vật lý:368 S. zahlr. Ill. 28 cm
số ISBN:9780953280131
0953280136