Trích dẫn APA

Chagall, M. (1995). Marc Chagall: Seine Farbfenster aus aller Welt. Darmstadt: Wiss. Buchges., [Abt. Verl.].

Trích dẫn kiểu Chicago

Chagall, Marc. Marc Chagall: Seine Farbfenster Aus Aller Welt. Darmstadt: Wiss. Buchges., [Abt. Verl.], 1995.

Trích dẫn MLA

Chagall, Marc. Marc Chagall: Seine Farbfenster Aus Aller Welt. Darmstadt: Wiss. Buchges., [Abt. Verl.], 1995.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.