Đang tải...

Vitraux du XXe siècle dans l'Indre : le choix de la modernité; Centre

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Geneste, Olivier
Cantalupo, Thierry (Người vẽ tranh minh họa)
Thibaut, Pierre (Người vẽ tranh minh họa)
Guérid, Myriam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: [Paris] : Inventaire Général du Patrimoine Culturel , 2012
Lyon : Éd. Lieux Dits , 2012
Loạt:Images du patrimoine 274 : Centre
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:textes: Olivier Geneste ... Photographies: Thierry Cantalupo; Pierre Thibaut. Cartes: Myriam Guérid
Miêu tả
Mô tả vật lý:96 S. überw. Ill., graph. Darst., Kt.
số ISBN:9782362190513