Đang tải...

Les vitraux de l'ancienne église des dominicains de Strasbourg : les points forts de leur iconographie

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Revue des sciences religieuses 75(2001), 4, Seite 422-428
Tác giả chính: Beyer, Victor (Tác giả)
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: 2001
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:In: Revue des sciences religieuses