Đang tải...

Bibliography of glass : from the earliest times to the present

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bossche, Willy van den (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Online Resource Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Heidelberg : Universitätsbibliothek Heidelberg , 2019
Phiên bản:Updated and extended digital edition
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Kostenfrei
Kostenfrei
Ghi chú tác giả:Willy Van den Bossche
Miêu tả
Mô tả vật lý:1 Online-Ressource (323 Seiten) Illustrationen