Đang tải...

Princeton and the Gothic revival : 1870 - 1930

Introduction: spires and gargoyles -- Princeton and the changing face of Gothic -- "That ancient and most imperishable of the arts : The role of stained glass in the development of the Gothic revival at Princeton

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Art Museum
Exhibition Princeton and the Gothic Revival: 1870-1930
Tác giả khác: Seasonwein, Johanna G.
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Princeton, NJ : Princeton University Art Museum , c 2012
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Các quyển sách có liên quan:Rezension:: Johanna G. Seasonwein, Princeton and the Gothic Revival: 1870-1930
Ghi chú tác giả:Johanna G. Seasonwein. Princeton University Art Museum
Miêu tả
Tóm tắt:Introduction: spires and gargoyles -- Princeton and the changing face of Gothic -- "That ancient and most imperishable of the arts : The role of stained glass in the development of the Gothic revival at Princeton
Mô tả sách:Catalog of an exhibition. - Includes bibliographical references (p. 141-146)
Mô tả vật lý:147 S. zahlr. Ill. 26 cm
số ISBN:9780691154015
0691154015