Trích dẫn APA

Dufferin and Ava, F. T. B. o. (1888). Maktūbāt-i Lārd́ D́afrin: Yaʿnī tarjumah Lit́ars frām haʾī laʿit́īt́yūd́. Lakhnaʾū: Maṭbaʿ Munšī Nawalkišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Dufferin and Ava, Frederick Temple Blackwood of. Maktūbāt-i Lārd́ D́afrin: Yaʿnī Tarjumah Lit́ars Frām Haʾī Laʿit́īt́yūd́. Lakhnaʾū: Maṭbaʿ Munšī Nawalkišor, 1888.

Trích dẫn MLA

Dufferin and Ava, Frederick Temple Blackwood of. Maktūbāt-i Lārd́ D́afrin: Yaʿnī Tarjumah Lit́ars Frām Haʾī Laʿit́īt́yūd́. Lakhnaʾū: Maṭbaʿ Munšī Nawalkišor, 1888.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.