एपीए उद्धरण

Muḥammad Yūsuf H̱ān Afsūn Banārisī. (1913). Ṣaḥīfah-i nāmī: H̱ulāṣah-i šarḥ-i muʿammā-i Jāmī (1. bār.). Lakhnaʾū: Navalkišor.

शिकागो स्टाइल उद्धरण

Muḥammad Yūsuf H̱ān Afsūn Banārisī. Ṣaḥīfah-i Nāmī: H̱ulāṣah-i Šarḥ-i Muʿammā-i Jāmī. 1. bār. Lakhnaʾū: Navalkišor, 1913.

एमएलए उद्धरण

Muḥammad Yūsuf H̱ān Afsūn Banārisī. Ṣaḥīfah-i Nāmī: H̱ulāṣah-i Šarḥ-i Muʿammā-i Jāmī. 1. bār. Lakhnaʾū: Navalkišor, 1913.

चेतावनी: ये उद्धरण हमेशा 100% सटीक नहीं हो सकते हैं.