Đang tải...

Fasānah-i ʿajāʾib-i manẓūm

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Rajab ʻAlī Beg Surūr (Tác giả)
Fāriġ, Bholānāth (Bearb.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Kānpūr : Naval Kišor , 1883
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Mirzā Rajab ʿAli Beg Surūr ne likhā; Bholānāth Fāriġ ne naẓm kar ke ...
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu. - A metrical version by Bholānātha Fārig̲h̲ of the Fasānah i ʻajāʼib of Rajab ʻAlī Beg Surūr
Mô tả vật lý:31 S. 28 cm