Đang tải...

Qudūrī-i fārsī : āʾīna-i farāʾiḍ-i haǧǧ wa zakāt ganǧīna-i masāʾil-i ṣaum wa ṣalāt sarmāya-i dīnī wa dunyawī

Persian translation of an early and influential manual of the Hanafite law, the Muḫtaṣar al-Qudūrī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Qudūrī, Aḥmad Ibn-Muḥammad al- (Tác giả)
Tác giả khác: Lāhūrī, Abu-'l-Qāsim Ibn-Ḥusain Riḍawī Qummī (Thông dịch viên, Übers.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Arabic
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišūr , [1910?]
Phiên bản:3. bār
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:[Ḫwāǧa-i Imām Šaiḫ al-Islām Abū al-Ḥasan al-Qudūrī]. Mutarǧama-i Abī al-Qāsim bin Ḥusain
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Persian translation of an early and influential manual of the Hanafite law, the Muḫtaṣar al-Qudūrī
Mô tả sách:In arab. Schrift, Persisch. - "Ba-ihtimām-i Bābū Manohar Lāl Bhārgava suparinṭanḍanṭ". - "... ba-ʿālī-himmatī-i Rāy Bahādur Munšī Prāg Narāʾin ṣāḥib mālik-i maṭbaʿ ..."--Colophon
Mô tả vật lý:190 S. 28 cm