Đang tải...

Šāfiyat Ibn-al-Ḥāǧib

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ibn-al-Ḥāǧīb, ʿUṯmān Ibn-ʿUmar (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Được phát hành: Kānpūr : Nawalkišūr , 1908
Phiên bản:8. bār
Những chủ đề:
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, arab. - Nebentitel an den Seitenrändern: "Šāfiya"
Mô tả vật lý:184 S.