Đang tải...

Waqāʾiʿ-i Šāh Muʿīn-ad-Dīn Čištī : sawāniḥ-i ʿumrī wa ḏikr-i karāmāt-i Ḫāǧa-i Ḫāǧagān Muʿīn-al-Ḥaqq Ḥasan Sanǧarī ṯumm al-Aǧmīrī

Stories from the life of Shaikh Muʿīn-ad-Dīn Čištī, founder of the Čištī order

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bābū Lāl (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišūr , 1913
Phiên bản:6. bār
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Waqāʾiʿ-i Šāh Muʿīn-ad-Dīn Čištī
Ghi chú tác giả:az taʾlīfāt-i Bābū Lāl Ṣāḥib
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Stories from the life of Shaikh Muʿīn-ad-Dīn Čištī, founder of the Čištī order
Mô tả sách:In arab. Schrift, pers
Mô tả vật lý:60 S.