Đang tải...

Qiṣṣah-i Ḥājī Bābā Iṣfahānī : [tarjumah-i kitāb-i Aiḍvincarz āf dī Ḥājī Bābā āf Iṣfahān: is qiṣṣah men Īrānīyon kī muʿāšarat ʿilm-i adab siyāḥat-i juġrāfīyah t̤arz-i ḥukūmat mulāzimat aur t̤abābat ġarz̤̤ tamām jahān kī bāten maujūd haiṉ aur phir qiṣṣah kā qiṣṣah jo dūr bīn javānon ke liye pīr nāṣiḥ pīron ke liye javān h̲uš tadbīr baccon kā dil bahlānevālā adheṛon kī jān hai]

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Morier, James Justinian (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
English
Được phát hành: [Lakhnaʾū] : [Naval Kišor] , [ca. 1900]
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:muṣannafah-i Kaptān Mūrīr Ṣāḥib Sayāḥ-i Īrān
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu. -
Mô tả vật lý:572 S.