Trích dẫn APA

Qāḍī, ʿ. I. a., & ʿAlī, ʿ. (1957). Ṣubḥ kā sitārah. Lakhnaʾū: (Rājah) Rām Kumār Pres Bukḍipo Lakhnaʾū vāris̱-i Naval Kišor Pres Bukḍipo Lakhnaʾū.

Trích dẫn kiểu Chicago

Qāḍī, ʿAbd-ar-Raḥīm Ibn-Aḥmad al-, và ʿAbbās ʿAlī. Ṣubḥ Kā Sitārah. Lakhnaʾū: (Rājah) Rām Kumār Pres Bukḍipo Lakhnaʾū vāris̱-i Naval Kišor Pres Bukḍipo Lakhnaʾū, 1957.

Trích dẫn MLA

Qāḍī, ʿAbd-ar-Raḥīm Ibn-Aḥmad al-, và ʿAbbās ʿAlī. Ṣubḥ Kā Sitārah. Lakhnaʾū: (Rājah) Rām Kumār Pres Bukḍipo Lakhnaʾū vāris̱-i Naval Kišor Pres Bukḍipo Lakhnaʾū, 1957.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.