Đang tải...

Ṣubḥ kā sitārah

The Creation of Man, Death, and the Resurrection

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Qāḍī, ʿAbd-ar-Raḥīm Ibn-Aḥmad al- (Tác giả)
Tác giả khác: ʿAlī, ʿAbbās (Thông dịch viên, Übers.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Arabic
Được phát hành: Lakhnaʾū : (Rājah) Rām Kumār Pres Bukḍipo Lakhnaʾū vāris̱-i Naval Kišor Pres Bukḍipo Lakhnaʾū , 1957
Những chủ đề:
Tod
Ghi chú tác giả:[taṣnīf-i Maulavī ʿAbbās ʿAlī]
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:The Creation of Man, Death, and the Resurrection
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu. - Verfasserangabe im Kolophon. - Translated by ʿAbbās ʿAlī ibn Nāṣir ʿAlī from the Arabic Daqāʾiq al-aḫbār of Muḥammad Abū Ḥāmid. - Verfasser von außerhalb der Vorlage ermittelt
Mô tả vật lý:56 S.