Đang tải...

Rāmāyaṇa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tulasīdāsa (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Awadhi
Sanskrit
Được phát hành: Lakhanaū : Navalkiśora Presa , 19XX-
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Gosvāmi Tulasīdāsa kṛta
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In Devanagari-Schrift, Avadhi