Đang tải...

Uttarakāṇḍa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tulasīdāsa (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Awadhi
Sanskrit
Được phát hành: Lakhanaū : Gulj̱āra Avadha , [ca. 1900]
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Reproduktion von: Uttarakāṇḍa
Ghi chú tác giả:[Tulasīdāsakṛta]
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In Devanagari-Schrift, Avadhi
Mô tả vật lý:72 S. Ill.