Đang tải...

Bāla-kathā-Kaumudī

Geschichten für Kinder

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dīkṣita, Tulasīdevī (Tác giả)
Tác giả khác: Premacanda (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora-Presa , 1929
Phiên bản:1. saṃskaraṇa
Loạt:Sāhitya-sumana-mālā 4
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:lekhikā Tulasīdevī Dīkṣita. Sampādaka Premacaṃda
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Geschichten für Kinder
Mô tả sách:In Devanagari-Schrift, Hindi
Mô tả vật lý:2, 2, 116 S. Ill.