Đang tải...

Atha Skandapurāṇa Vaiṣṇavakhaṇḍāntargata Badrīkāśramamāhātmya

Über das Pilgerzentrum Badrīnāth. - Teilausgabe von "Skanda-purāṇa"

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Miśra, Devīdayālu (Thông dịch viên, Übers.)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Sanskrit
Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora , 1916
Phiên bản:1. bāra
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:[Devidayālumiśraviracite bhāṣānuvāde]
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Über das Pilgerzentrum Badrīnāth. - Teilausgabe von "Skanda-purāṇa"
Mô tả sách:In Devanagari-Schr., Sanskrit mit paralleler Hindi-übersetzung
Mô tả vật lý:61 S.