Đang tải...

[ʿAdd al-ās̱ām] : [fī tanbīh al-aqvām]

Islamische Lebensführung

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Muḥammad Yāvar Ḥusain (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: [Lakhnaʾū] : [Navalkišor] , 1337 h.q. [1918/19]
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:[Abū Saiyid Muḥammad Yāvar Ḥusain ʿAmrī Ḥanafī]
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Islamische Lebensführung
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu. - HDBSSA: Titelseite fehlt. - Verfasserangabe auf S. 176
Mô tả vật lý:20, 176 S.