Đang tải...

ʿAud-i hindī : maktūbāt-i Mirzā Asadallāh H̱ān Ġālib

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ġālib, Mīrzā Asadallāh H̱ān (Tác giả)
Tác giả khác: Surūr, ʿAbd-al-Ġafūr (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Rājah Rām Kumār Buk Ḍipo vāris̱-i Naval Kišor , 1960
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: ʿAud-i hindī
Ghi chú tác giả:murattabah-i Caudharī ʿAbd-al-Ġafūr Sarūr. Maʿ taṣḥīḥ va ḥālāt-i zindagī az Amīr Ḥasan Nūrānī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu. - Briefsammlung
Mô tả vật lý:16, 272 S.