Đang tải...

al- Hidāya : maʿ šarḥhā al-Kifāya

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bakǧarāmī, Muḥammad ʿAbdallāh al- (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišūr , 19XX-
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: al- Hidāya
Ghi chú tác giả:[Maulawī Saiyid Muḥammad ʿAbdallāh al-Bakǧarāmī]
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, arab. - Titelvariante über den Seiten: "al-Hidāya maʿ šarḥ al-Kifāya". - Enthält den Kommentar "al-Kifāya"