Đang tải...

Fasānah-i sozan-i ʿišq

A translation of Reynolds' "Seamstress" by Pandit Bishambhar Nāth

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Nāth, Bišambhar (Thông dịch viên, Übers.)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
English
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1924
Phiên bản:3. bār
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Fasānah-i sozan-i ʿišq
Onlineausgabe u.d.T.: Fasānah-i sozan-i ʿišq
Ghi chú tác giả:muṣannafah-i Jārj Ḍabalyū Em Renālḍz. Panḍit Bišambhar Nāth ne urdū meṉ tarjumah farmāyā
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:A translation of Reynolds' "Seamstress" by Pandit Bishambhar Nāth
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu
Mô tả vật lý:4, 14, 520 S.