Đang tải...

Miftāḥ aṣ-ṣarf

Urdu Grammatik

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Riz̤vī, ʿAbd-al-Kabīr (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: [Lakhnaʾū] : [Navalkišor] , 1897
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:ʿAbd-al-Kabīr Riz̤vī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Urdu Grammatik
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu. - Nebentitel: "Ṣarf-i Kabīr"
Mô tả vật lý:66 S.