Đang tải...

Jāmiʿ al-aḥkām fī fiqh al-islām 1

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Amīr ʿAlī Malīḥābādī, Saiyid (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Arabic
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 1914
Ghi chú tác giả:muṣannif Saiyid Amīr ʿAlī. Mutarjim Saiyid Abū-al-Ḥasan
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek