Đang tải...

Jānkī Bijai

Long poem describing the battle between Ram and Ravana from the Ramayana. - Übers. von "Shiv Pram" und "Prem Sagar"

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Farḥat, Šankar Dayāl (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Kānpūr : Naval Kišor , 1903
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Munšī Šankar Dayāl Farḥat
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Long poem describing the battle between Ram and Ravana from the Ramayana. - Übers. von "Shiv Pram" und "Prem Sagar"
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu
Mô tả vật lý:12 S.