Đang tải...

Ḫuff-i ʿalāʾī

Unani-Medizin

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ǧurǧānī, Ismaʿīl bin Aḥmad al-Ḥasanī al- (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Kānpūr : Nawal Kišūr , 1891
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Ḫuff-i ʿalāʾī
Ghi chú tác giả:taṣanīf-i Ḥakīm Ismaʿīl bin Aḥmad al-Ḥasanī al-Ǧurǧānī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Unani-Medizin
Mô tả sách:In arab. Schrift, Persisch
Mô tả vật lý:114 S.