Đang tải...

Risālah-i kašf al-asrār : tarjumah-i urdū mī bāyad šinīd

Treatise on ethics and mysticism (akhlaq o tasavvuf) presented by means of Persian šiʿrs and Arabic quotations

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Rifʿat, Muḥammad ʿAlī (Tác giả)
Tác giả khác: Rājah Rāješwar Rāʾo Aṣġar (Thông dịch viên, Übers.)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Persian
Arabic
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 1926
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausgabe u.d.T.: Risālah-i kašf al-asrār
Ghi chú tác giả:[muṣannafah-i Muḥammad ʿAlī Rifʿat]. Mutarjamah-i Rājah Rāješwar Rāʾo Aṣġar
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Treatise on ethics and mysticism (akhlaq o tasavvuf) presented by means of Persian šiʿrs and Arabic quotations
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu, mit Zitaten auf Persisch und Arabisch. - Persian šiʿrs left untranslated, prose translated into Urdu. - "Silsilah nambar 8."
Mô tả vật lý:36 S.